screw shackle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screw shackle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screw shackle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screw shackle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screw shackle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòng kẹp có vít