scarf joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarf joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarf joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarf joint.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarf joint

    a joint made by notching the ends of two pieces of timber or metal so that they will lock together end-to-end

    Synonyms: scarf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).