scarf-joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarf-joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarf-joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarf-joint.

Từ điển Anh Việt

  • scarf-joint

    * danh từ

    đường ghép đồ gỗ