scarf-skin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarf-skin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarf-skin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarf-skin.

Từ điển Anh Việt

  • scarf-skin

    /'skɑ:fskin/

    * danh từ

    lớp biểu bì, lớp da ngoài