scarf-ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarf-ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarf-ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarf-ring.

Từ điển Anh Việt

  • scarf-ring

    * danh từ

    trang trí hình hai vòng để giữ chặt các mặt vát