scarf-pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarf-pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarf-pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarf-pin.

Từ điển Anh Việt

  • scarf-pin

    /'skɑ:fpin/

    * danh từ

    kim cài khăn quàng