scarf-loom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarf-loom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarf-loom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarf-loom.

Từ điển Anh Việt

  • scarf-loom

    /'skɑ:flu:m/

    * danh từ

    khung cửi khổ hẹp