scarface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarface.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarface

    Similar:

    capone: United States gangster who terrorized Chicago during prohibition until arrested for tax evasion (1899-1947)

    Synonyms: Al Capone, Alphonse Capone

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).