alphonse capone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphonse capone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphonse capone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphonse capone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alphonse capone

    Similar:

    capone: United States gangster who terrorized Chicago during prohibition until arrested for tax evasion (1899-1947)

    Synonyms: Al Capone, Scarface

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).