scarf-weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarf-weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarf-weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarf-weld.

Từ điển Anh Việt

  • scarf-weld

    /'skɑ:fweld/

    * danh từ

    (kỹ thuật) mộng (đồ kim loại)