scarcity value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarcity value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarcity value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarcity value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scarcity value

    * kinh tế

    giá lúc khan hiếm

    giá trị (gắn liền với sự) khan hiếm