scarcity economics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarcity economics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarcity economics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarcity economics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scarcity economics

    * kinh tế

    kinh tế học khan hiếm

    thuyết kinh tế, lý luận kinh tế chủ trương hạn chế sản lượng