scarcity of skilled labour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarcity of skilled labour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarcity of skilled labour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarcity of skilled labour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scarcity of skilled labour

    * kinh tế

    sự thiếu công nhân lành nghề