scarcity of foreign currency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarcity of foreign currency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarcity of foreign currency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarcity of foreign currency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scarcity of foreign currency

    * kinh tế

    sự thiếu ngoại tệ