scarcity rent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarcity rent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarcity rent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarcity rent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scarcity rent

    * kinh tế

    tiền thuê khan hiếm