scarcity of labour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarcity of labour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarcity of labour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarcity of labour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scarcity of labour

    * kinh tế

    sự thiếu nhân công, sức lao động