scarcity price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarcity price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarcity price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarcity price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scarcity price

    * kinh tế

    giá lúc thiếu hàng

    giá trong tính trạng khan hiếm hàng hóa