scarcity and choice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarcity and choice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarcity and choice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarcity and choice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scarcity and choice

    * kinh tế

    khan hiếm và lựa chọn