scaffold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaffold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaffold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaffold.

Từ điển Anh Việt

 • scaffold

  /'skæfəld/

  * danh từ

  giàn (làm nhà...) ((cũng) scaffolding)

  đoạn đầu đài; sự chết chém; sự bị tử hình

  * ngoại động từ

  bắc giàn (xung quanh nhà); đỡ bằng giàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scaffold

  * kỹ thuật

  cầu công tác

  giá đỡ

  giàn cần cẩu

  giàn giáo

  xây dựng:

  bắc giáo

  bàn xe rùa, giàn giáo

  chạt lò gạch

  chạt lò vôi

  sự dựng giàn giáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scaffold

  a platform from which criminals are executed (hanged or beheaded)

  a temporary arrangement erected around a building for convenience of workers

  provide with a scaffold for support

  scaffold the building before painting it