scaffolding for erection work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaffolding for erection work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaffolding for erection work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaffolding for erection work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scaffolding for erection work

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn giáo xây lắp