scaffolding-pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaffolding-pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaffolding-pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaffolding-pole.

Từ điển Anh Việt

  • scaffolding-pole

    /'skæfəldiɳ,poul/

    * danh từ

    cột cái (đỡ giàn)