scaffolding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaffolding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaffolding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaffolding.

Từ điển Anh Việt

 • scaffolding

  /'skæfəldiɳ/

  * danh từ

  giàn (làm nhà...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scaffolding

  * kỹ thuật

  cầu công tác

  giá

  giàn

  giàn cần cẩu

  giàn giáo

  sự dựng giàn giáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scaffolding

  a system of scaffolds

  Synonyms: staging

  Similar:

  scaffold: provide with a scaffold for support

  scaffold the building before painting it