scaffold plank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaffold plank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaffold plank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaffold plank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scaffold plank

    * kỹ thuật

    ván giàn giáo