scaffold tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaffold tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaffold tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaffold tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scaffold tube

    * kỹ thuật

    ống đà giáo

    xây dựng:

    ống giàn giáo