saybolt viscosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saybolt viscosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saybolt viscosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saybolt viscosity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saybolt viscosity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ nhớt Saybolt