saybolt lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saybolt lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saybolt lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saybolt lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saybolt lamp

    * kỹ thuật

    điện:

    đèn Saybolt