saybolt viscosity test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saybolt viscosity test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saybolt viscosity test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saybolt viscosity test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saybolt viscosity test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phép đo độ nhớt Saybolt