saybolt viscometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saybolt viscometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saybolt viscometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saybolt viscometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saybolt viscometer

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    nhớt kế Saybolt phổ dụng