saybolt furol viscosimeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saybolt furol viscosimeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saybolt furol viscosimeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saybolt furol viscosimeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saybolt furol viscosimeter

    * kỹ thuật

    nhớt kế Saybolt