saybolt viscosity ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saybolt viscosity ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saybolt viscosity ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saybolt viscosity ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saybolt viscosity ratio

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hệ số độ nhớt Saybolt