saybolt universal viscosimeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saybolt universal viscosimeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saybolt universal viscosimeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saybolt universal viscosimeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saybolt universal viscosimeter

    * kỹ thuật

    nhớt kế Saybolt