saybolt universal viscosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saybolt universal viscosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saybolt universal viscosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saybolt universal viscosity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saybolt universal viscosity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ nhớt Saybolt phổ dụng