saybolt universal viscometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saybolt universal viscometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saybolt universal viscometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saybolt universal viscometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saybolt universal viscometer

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    nhớt kế Saybolt phổ dụng