saturation flux density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saturation flux density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saturation flux density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saturation flux density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saturation flux density

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    độ cảm ứng từ bão hòa

    mật độ từ thông bão hòa