saturation concentration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saturation concentration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saturation concentration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saturation concentration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saturation concentration

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nồng độ bão hòa