repetitive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

repetitive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm repetitive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của repetitive.

Từ điển Anh Việt

 • repetitive

  /ri'pətitiv/

  * tính từ

  lặp lại

 • repetitive

  lặp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • repetitive

  * kỹ thuật

  lặp

  xây dựng:

  tái diễn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • repetitive

  characterized by repetition

  repetitive movement

  Synonyms: repetitious

  Antonyms: nonrepetitive

  Similar:

  insistent: repetitive and persistent

  the bluejay's insistent cry