renovate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

renovate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm renovate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của renovate.

Từ điển Anh Việt

 • renovate

  /'renouveit/

  * ngoại động từ

  làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

  hồi phục lại, làm hồi sức lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • renovate

  * kinh tế

  đổi mới

  sự cải tiến

  sự sửa chữa

  * kỹ thuật

  đổi mới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • renovate

  restore to a previous or better condition

  They renovated the ceiling of the Sistine Chapel

  Synonyms: restitute

  Similar:

  refurbish: make brighter and prettier

  we refurbished the guest wing

  My wife wants us to renovate

  Synonyms: freshen up

  animate: give new life or energy to

  A hot soup will revive me

  This will renovate my spirits

  This treatment repaired my health

  Synonyms: recreate, reanimate, revive, repair, quicken, vivify, revivify