reinforce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reinforce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reinforce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reinforce.

Từ điển Anh Việt

 • reinforce

  /,ri:in'fɔ:s/

  * ngoại động từ

  tăng cường, củng cố; tăng viện; tăng thêm sức mạnh

  to reinforce a fortress: củng cố pháo đài

  to reinforce troops at the from: tăng viện cho mặt trận

  to reinforce one's argument: làm cho lý lẽ mạnh thêm lên

  * danh từ

  cái làm cho vững chắc thêm; đại củng cố

  (quân sự) phần gia tăng nòng (súng đại bác)

 • reinforce

  tăng cường; gia cố

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reinforce

  * kỹ thuật

  củng cố

  đập

  đặt cốt thép

  gia cố

  xây dựng:

  gia cường

  hóa bền

  tăng biến

  toán & tin:

  tăng cường, gia cố

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • reinforce

  make stronger

  he reinforced the concrete

  Synonyms: reenforce

  strengthen and support with rewards

  Let's reinforce good behavior

  Synonyms: reward