reinforced concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reinforced concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reinforced concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reinforced concrete.

Từ điển Anh Việt

 • reinforced concrete

  /,ri:in'fɔ:st'kɔnkri:t/

  * danh từ

  bê tông cốt sắt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reinforced concrete

  * kỹ thuật

  bê tông có cốt

  bê tông cốt sắt

  bê tông cốt thép

  điện:

  bê tông chịu lực

  xây dựng:

  bê tông cốt thép thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • reinforced concrete

  concrete with metal and/or mesh added to provide extra support against stresses

  Synonyms: ferroconcrete