ramp on/off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ramp on/off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ramp on/off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ramp on/off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ramp on/off

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm vào/ra