proving trial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proving trial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proving trial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proving trial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proving trial

    * kỹ thuật

    sự vận hành chứng minh

    sự vận hành thử