proving stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proving stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proving stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proving stand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proving stand

    * kỹ thuật

    bàn thử nghiệm