proving run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proving run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proving run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proving run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proving run

    * kỹ thuật

    sự vận hành chứng minh

    sự vận hành thử