proving cabinet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proving cabinet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proving cabinet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proving cabinet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proving cabinet

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    tủ thử nghiệm