protocol set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protocol set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protocol set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protocol set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protocol set

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập các giao thức