profit ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

profit ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm profit ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của profit ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • profit ratio

    * kinh tế

    tỉ suất doanh lợi, lợi nhuận

    * kỹ thuật

    lợi nhuận