premature labor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premature labor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premature labor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premature labor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • premature labor

  * kỹ thuật

  y học:

  sinh non

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • premature labor

  labor beginning prior to the 37th week of gestation

  Synonyms: premature labour