premature ejaculation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premature ejaculation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premature ejaculation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premature ejaculation.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • premature ejaculation

    ejaculation during the early stages of sexual excitement or soon after the insertion of the penis into the vagina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).