prematurely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prematurely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prematurely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prematurely.

Từ điển Anh Việt

 • prematurely

  * phó từ

  sớm (xảy ra trước thời gian mong đợi); đẻ non (trẻ con)

  hấp tấp, vội vã (hành động quá gấp gáp)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prematurely

  (of childbirth) before the end of the normal period of gestation

  the child was born prematurely

  too soon; in a premature manner

  I spoke prematurely

  Synonyms: untimely