premature ignition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premature ignition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premature ignition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premature ignition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • premature ignition

    * kỹ thuật

    sự đánh lửa sớm